Informace k přijímání dětí do mateřských škol ve Vsetíně pro školní rok 2024/2025

1

REGISTRACE

10. 4. 2024 – 10. 5. 2024

Registrace dětí a generování žádostí o přijetí je možné v období od 10. 4. 2024 do 10. 5. 2024.

Každá škola zveřejní podrobný postup zápisu na webových stránkách školy

Postup pro registraci

2

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

16. 5. 2024 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.

Vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané MŠ, ve které dítě zaregistrovali v době zápisu 16.05.2024 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.

Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v MŠ.

Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v MŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

3

ROZHODOVÁNÍ

do 30 dnů od podání žádosti

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné mateřské škole se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.

Ředitelé jednotlivých škol rozhodnou podle postupu MŠ při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Postup MŠ při přijímání je jednotný pro všechny MŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

4

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Každá MŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy.

Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.